บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เวทนา-ความรู้สึก

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 13:55 น.
AA 13

เวทนาขันธ์

@ เวทนา คือความรู้สึก Feeling เกิดดับๆพร้อม จิตวิญญาณการรับรู้อารมณ์ที่ได้รับทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

มี 2 ประเภท คือ

@ เวทนาที่เกิดทางกาย (กายิกะเวทนา) ได้แก่ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์

เกิดจากอินทรีย์สัมผัสทั้งห้า จัดเป็น เวทนาภายนอก หรืออามิสเวทนา

@ เวทนาที่เกิดทางใจ (เป็นเจตสิกเวทนา) เกิดจากมโนผัสสะได้แก่ อุเบกขา (indifferent) และโสมนัส กับ โทมนัส เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยในอาสวะหรือสังโยชน์ที่เคยเกิดขึ้นกับเวทนามาก่อน

มิรามิสเวทนา ได้แก่ ปีติ และสุข ในฌาน ที่เกิดจากความสงบในสมาธิ จัดเป็นเวทนาภายใน

@อทุกขมสุขเวทนา เป็นความรู้สึก-ที่ไม่สุขและไม่ทุกข์ ไม่เหมือน จิต-อุเบกขาในจตุตถฌาน

@เวทนาไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยความรัก ไม่อาศัยโทสะอาฆาต เช่นอยู่ดีๆก็รู้สึก สบายใจ หรือ ไม่สบายใจ ขึ้นมาเองได้ นี่คือขันธ์แท้ เป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ เรียกว่า ทุกขสัจ

@ปฏิสนธิวิญญาณ

เวทนา เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะ

ผัสสะ เกิดขึ้นเมื่อ วิญญาณได้รับรู้จาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

แต่เพราะความไม่มีสติ ว่าเป็นขันธ์ และการกระทบกันของของสิ่งที่ก่อให้เกิดอารมณ์ หากแต่สำคัญว่าเป็นผู้เป็นคน เรียกว่ายึดถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราของเรา (เกิดมีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้า) จึงเกิดกิเลสอนุสัยขึ้นในเวทนา

@ผัสสะที่เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้ราคานุสัยตามนอน

ผัสสะที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้ปฏิฆานุสัยตามนอน

เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้น ก็ปล่อยให้อวิชชานุสัยตามนอน

ดังนั้น ถ้ามีสติทำความรู้สึกตัวใว้

มีสัมปชัญญะเท่าทันการเกิดผัสสะและเวทนา กิเลสอนุสัยทั้งสามและตัณหา ก็จะไม่พัฒนาก่อตัวขึ้นในเวทนา

การทำที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้

@สรุปได้ว่า เมื่อบุคคลไม่มีนันทิเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งเวทนาทั้งภายในแลภายนอก ด้วยการมีสติอยู่เสมอ ปฏิสนธิวิญญาณจะดับ กิเลสอาสวะ และ ตัณหาจะไม่เกิดนั่นเอง

หาไม่แล้ว อกุศลกรรมก็จะเกิดตามมา

สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

เวทนา-ความรู้สึก