บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ืทุกข์อริยสัจจะ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 14:20 น.
AA 10

พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอน อริยสัจสี่ The four noble truths.

อริยสัจสี่ คือสรุปย่อคำสอนของพระพุทธเจ้า

1. ทุกข์อริยสัจจะ Suffering คืออุปาทานขันธ์ ๕. ได้แก่

รูปอุปาทาน เวทนาอุปาทา สัญญาอุปาทาน สังขารอุปาทาน และ วิญญาณอุปาทาน เหล่านี้เป็น ทุกข์ 

พระพุทธเจ้าแยกความทุกข์ใว้9แบบ เช่น การเกิด ความแก่ การตาย โทมนัสเจ็บปวดใจ และความผิดหวัง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังหมายถึงทุกอย่างที่จะยังความทุกข์มาให้ คือขันธ์ทั้งห้า อนิจจัง การคงสภาพเดิมไม่ได้ และการไม่อาจบังคับควบคุมได้(อนัตตา) เหล่านี้เป็นทุกขสัจ

... เพื่อให้เข้าใจทุกข์
จะต้องพิจารณา สังสารวัฏ (the wheel of existence ) คือสายที่ต่อเนื่องกันโดยไม่มีการขาดระยะ ของการประชุมกันอยู่ของขันธ์ห้า ตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วชีวิตหนึ่งๆของมนุษย์และสัตว์โลก เป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวของสังสารวัฏเท่านั้น
เป็นสายทางที่น่ากลัวแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
มิใช่ดูเพียงแค่ชั่วชีวิตเดียว ซึ่งมีดีบ้างร้ายบ้าง ไม่น่าสพรึงกลัวเท่าใดนัก

ความเป็นอยู่ทั้งมวล ไม่มีความสุขเกษมแต่เพียงอย่างเดียว ล้วนมีเมล็ดพืชแห่งทุกข์แฝงอยู่ทั้งนั้น
....

2. สมุทัยอริยสัจจะ หรือเหตุแห่งทุกข์ The Origin of Suffering คือ ตัณหา craving อันนําให้มีภพใหม่ เกิดชาติใหม่ และเมื่อประกอบด้วยนันทิความเพลิน และราคะความพึงพอใจ ย่อมทำให้หลงติดอยู่ในอารมณ์ที่พอใจนั้น หรือในภพชาติใหม่นั้น

3. นิโรธอริยสัจจะ คือความดับทุกข์ The Extinction of Suffering

ก็คือความคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแล

4. มรรคอริยสัจจะ เป็นหนทางสู่ความดับทุกข์ประกอบด้วยองค์ ๘ The Noble Eightfold Path เป็นทางสายกลางประกอบด้วย ปัญญา ศีลและ สมาธิ

กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ

บันทึกความเข้าใจเรื่อง อริยสัจสี่

Mc 15-05-2562


อริยสัจจะข้อแรกคือ ทุกข์ ซึ่ง หมายถึง ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ และสังสารวัฏ

ขันธ์ห้า คือรูปกาย เวทนาความรู้สึก สัญญาความจำ สังขารความคิด และวิญญาณรับรู้อารมณ์
ขันธ์ทั้งห้าล้วนเป็นทุกขสัจ เป็นอุปาทานความยึดมั่น ว่าเป็นตัวเราของเรา พระพุทธองค์กล่าวใว้ว่า “ขันธห้าเป็นทุกข์จริงหนอ”
เมื่อผู้มีปัญญาญาณเห็นแจ้งว่า ทุกอย่างล้วนเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขาย่อมตระหนักว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเรา ขันธ์ห้าก็จะไม่เป็นทุกขสัจสำหรับผู้นั้นอีกต่อไป

... เพื่อให้เข้าใจอริยสัจจะข้อแรกในอริยสัจสี่ คือทุกข์
จะต้องพิจารณา สังสารวัฏ (the wheel of existence ) คือสายที่ต่อเนื่องกันโดยไม่มีการขาดระยะ ของการประชุมกันอยู่ของขันธ์ห้า ตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วชีวิตหนึ่งๆของมนุษย์และสัตว์โลก เป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวของสังสารวัฏเท่านั้น
เป็นสายทางที่น่ากลัวแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
มิใช่ดูเพียงแค่ชั่วชีวิตเดียว ซึ่งมีดีบ้างร้ายบ้าง ไม่น่าสพรึงกลัวเท่าใดนัก

คำว่า ทุกข์ ในทุกข์อริยสัจจะ (The noble truth of suffering)

มิได้หมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างที่จะยังความทุกข์มาให้ ย่อมเป็นทุกขสัจ
ใดๆในโลกล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง ความสุขขั้นสูงสุดยอดก็เสื่อมสลายได้
ความเป็นอยู่ทั้งมวล ไม่มีความสุขเกษมแต่เพียงอย่างเดียว ล้วนมีเมล็ดพืชแห่งทุกข์แฝงอยู่ทั้งนั้น
.....

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ืทุกข์อริยสัจจะ