บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

พรหมจรรย์

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 14:08 น.
AA 6

มรรคมีองค์แปด มี 2 ชนิด

แบบแรกคือโลกิยมรรค เป็นทางของปุถุชน แบบที่สองคือโลกุตรมรรค เป็นทางของอริยบุคคล

เช่น มรรคองค์ที่1 สัมมาทิฏฐิ

โลกิยสัมมาทิฏฐิ เห็นว่า การทำบุญทำทานบูชา เป็นกรรมดี ย่อมมีผล ชีวิตนี้มีทั้งชาตินี้ชาติหน้า อาจมีลักษณะวิญญาณนิยม คิดว่าตายแล้ววิญญาณก็ล่องลอยไปเกิดใหม่ นรกสวรรค์เทวดามีจริง

ส่วน โลกุตรสัมมาทิฏฐินั้น เป็นทางของอริยบุคคลคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ จิตหันหน้าออกจากโลกเข้าสู่อริยมรรค เป็นปัญญาหรือปรีชาญาณ ที่ไม่อยู่ใน โลกียวิสัย ( wisdom of right understanding ).

ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือมรรคมีองค์แปด เริ่มใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็นโลกิยมรรคของปุถุชน

เมื่อเจริญให้สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจหันหลังให้โลกิยมรรค พ้นจากสมมุติสัจจะ มาสู่ปรมัตถสัจจะ คือความจริงที่เป็นประโยชน์สูงสุด เรียกว่าโลกุตตรมรรค คือมรรคที่แนวคิดพ้นจากโลก พ้นจากปุถุชน เป็นอริยบุคคล จึงจะเรียกว่า การประพฤติพรหมจรรย์

ถึงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนา ถึงขั้นมี จิตเป็นสมาธิแบบไม่มีนิมิต(อนิมิตเจโตสมาธิ) ทรงสมาธิอยู่ในสุญญตวิหารธรรมได้

ดูเหมือนไกลตัวเป็นธรรมะบาลี จริงๆแล้วก็เหมือนการเรียนหนังสือ ได้ช้าได้เร็วได้ดีแค่ไหน ก็อยู่ที่ความมีใจแค่ใหน นานาจิตตัง ศาสนาพุทธไม่มีแนวคิดรุนแรงสาปแช่งคนที่ไม่เห็นด้วย ไม่ปฏิบัติ ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย เสรีนิยม

ดูกรพราหมณ์

"... พรหมจรรย์จึง - มิใช่ลาภสักการะ และความสรรเสริญเป็นอานิสงส์

มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์

มิใช่ความถึงพร้อมสมาธิเป็นอานิสงส์

มิใช่มีญาณทัสสนะ(จากการวิปัสสนา) เป็นอานิสงส์

พรหมจรรย์นี้ มีเจโตสมาธิอันไม่กำเริบ เป็นประโยชน์ เป็นแก่น เป็นที่สุด."


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

พรหมจรรย์